Aquest projecte vol facilitar l’accés a una formació professional que asseguri l’accés al mercat laboral de les joves de Koumassi.